Effective Noninvasive Zygosity Determination by Maternal Plasma Target Region Sequencing

TitleEffective Noninvasive Zygosity Determination by Maternal Plasma Target Region Sequencing
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsZheng, J, Xu, CM, Guo, J, Wei, Y, Ge, HJ, Li, XC, Zhang, CL, Jiang, HJ, Pan, L, Tang, WP, Xie, WW, Zhang, HY, Zhao, YY, Jiang, FM, Chen, SP, Wang, W, Xu, X, Chen, F, Huang, HF, Jiang, H
JournalPlos One
Volume8
Date PublishedJun
ISBN Number1932-6203
DOI10.1371/journal.pone.0065050