Direct Vapor Growth of Perovskite CsPbBr3 Nanoplate Electroluminescence Devices

TitleDirect Vapor Growth of Perovskite CsPbBr3 Nanoplate Electroluminescence Devices
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsHu, XL, Zhou, H, Jiang, ZY, Wang, X, Yuan, SP, Lan, JY, Fu, YP, Zhang, XH, Zheng, WH, Wang, XX, Zhu, XL, Liao, L, Xu, GZ, Jin, S, Pan, AL
Volume11
Pagination9869-9876
Date PublishedOct
ISBN Number1936-0851
DOI10.1021/acsnano.7b03660